Elektrificatie in de mobiliteitssector: Regelgeving stuurt aan op duurzaamheid

De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen. Deze afspraken hebben een grote impact op duurzaamheid en elektrificatie, waarbij bedrijven streven naar een CO2-neutrale werkomgeving. De EU wil tegen 2035 een emissiereductie van 100% afdwingen, waardoor nieuwe voertuigen met een verbrandingsmotor en zelfs hybride voertuigen worden verboden. Welke elektrificatienormen stelt de EU en welke rol speelt VARIODRIVE hierin?

Stappen naar elektrificatie in Nederland

Nederland streeft ernaar economische groei en sociale vooruitgang te realiseren met minimale impact op het klimaat. Elektrificatie speelt hierbij een belangrijke rol. Om de weg naar een duurzame industrie in Nederland te bevorderen, is er een routekaart voor de elektrificatie in de industrie opgesteld. Deze routekaart beschrijft gedetailleerd de meest kansrijke route van 2030 tot 2050. Enkele belangrijke punten uit deze routekaart zijn:

 • In 2050 moet 80-130 TWh aan totale energiebehoefte worden gegenereerd om de Nederlandse industrie grotendeels op stroom te laten draaien.
 • Minimaal 60% van de Nederlandse industrie moet tegen 2050 geëlektrificeerd zijn.
 • In 2050 zal de industrie 3-4 keer zoveel elektriciteit nodig hebben als de huidige vraag.
 • Er is extra windenergie op zee nodig, tussen de 26-46 GW, om aan de grotere vraag naar elektriciteit te voldoen.
 • Tot 2030 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van e-boilers, elektrische aandrijvingen, warmtepompen en innovaties om de gestelde doelen te bereiken.

Elektrificatieregels in Nederland

De wet- en regelgeving voor elektrificatie in Nederland wordt voornamelijk bepaald door de overheid en verschillende instanties, waaronder de Europese Unie. Enkele belangrijke wet- en regelgeving die betrekking hebben op elektrificatie in Nederland zijn:

 • Klimaatwet: Deze wet heeft als doel de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 49% te verminderen ten opzichte van 1990.
 • Schone Lucht Akkoord: Dit akkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten streeft naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016.
 • Klimaatakkoord: Deze overeenkomst tussen de overheid en verschillende organisaties heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energietransitie te versnellen.
 • Wet milieubeheer: Deze wet reguleert e milieueffecten van elektrificatie en stelt eisen aan de energie-efficiëntie van gebouwen.
 • Regeling elektrisch vervoer: Deze regeling biedt fiscale voordelen en subsidies voor de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen.
 • Wegenverkeerswet: Deze wet stelt eisen aan voertuigen op de weg, inclusief de eisen voor elektrische voertuigen.
 • Bouwbesluit: Dit besluit stelt eisen aan de energieprestatie van gebouwen, inclusief de vereisten voor elektrificatie.
 • Wet op de Omzetbelasting: Deze wet bepaalt belastingregels voor de levering van elektriciteit en de aanschaf van elektrische voertuigen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de verduurzaming en elektrificatie in Nederland. Deze regels hebben grote gevolgen voor gebruikers, producenten en leveranciers van mobiele werktuigen in verschillende sectoren, zoals bouw, landbouw en transport. Elektrificatie van mobiele werktuigen is een belangrijke mogelijkheid om verduurzaming te bevorderen, hoewel de aanschafprijs van elektrische machines momenteel hoger is dan die van machines met verbrandingsmotoren. Om de verduurzaming te stimuleren en te versnellen, zijn er subsidieregelingen voor de aanschaf of ombouw van mobiele werktuigen. VARIODRIVE werkt nauw samen met haar klanten aan duurzame innovaties en toepassingen om kennis en elektrificatie economisch aantrekkelijker te maken.

Rol van VARIODRIVE in elektrificatie

VARIODRIVE richt zich op activiteiten op het gebied van e-mobiliteit, met name op de elektrificatie van bestaande en nieuwe mobiele machines. Dit omvat toepassingen zoals AGV/AMR-systemen, elektrificatie van voertuigen zoals graafmachines, laadschoppen, kranen en bussen, evenals het vervangen van verbrandingsmotoren in bestaande toepassingen door efficiënte en duurzame elektrische aandrijfsystemen.

In samenwerking met Parker heeft VARIODRIVE bijvoorbeeld nieuwe producten ontwikkeld om voorop te lopen in de opkomende markt van mobiele elektrificatie. Ze werken samen aan de elektrificatie van voertuigen op bouwplaatsen door dieselmotoren te vervangen door elektromotoren. Dit resulteert in minder uitlaatgassen, minder geluidsoverlast en energiezuinige motoren. De ontwikkelingen op het gebied van e-mobiliteit gaan snel en VARIODRIVE brengt deze dagelijks in de praktijk voor haar klanten.

Daarnaast biedt elektrificatie ook veel kansen voor bedrijven, met subsidies voor elektrische voertuigen, laadpalen, uitbreiding van elektrisch openbaar vervoer en ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetwerken.

de milieueffecten van elektrificatie en stelt eisen aan de energie-efficiëntie van gebouwen.Regeling elektrisch vervoer: Deze regeling biedt fiscale voordelen en subsidies voor de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen.

Post onderwerpen