E mobility: wet- en regelgeving stuurt aan op elektrificatie

Gepubliceerd op / Variodrive

De overeenkomsten binnen de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen, benadrukken de groeiende rol van duurzaamheid en de verschuiving naar elektrificatie. Tal van bedrijven streven naar een werkomgeving waarin ze geen netto CO2-uitstoot hebben. Een belangrijk aspect van deze overgang is de elektrificatie van voertuigen. De EU heeft plannen om tegen 2035 een volledige emissiereductie van 100% te verplichten, wat betekent dat nieuwe voertuigen met traditionele verbrandingsmotoren en zelfs hybride voertuigen worden verboden. Welke specificaties en regelgeving hanteert de EU met betrekking tot de elektrificatie van voertuigen, en hoe zal VARIODRIVE hierin een rol spelen?

De realisatie van elektrificatie in Nederland

Nederland streeft naar economische groei en maatschappelijke vooruitgang met minimale impact op het klimaat. Elektrificatie is een essentieel onderdeel van deze inspanningen. Om de overgang naar een duurzame industrie in Nederland te plannen, is er een gedetailleerde routekaart voor industriële elektrificatie opgesteld voor de periode van 2030 tot 2050. Enkele belangrijke doelstellingen in deze routekaart zijn:

 • De totale elektrische energiebehoefte voor Nederlandse industriële activiteiten is in 2050 naar verwachting 80-130 TWh
 • Tegen 2050 moet minimaal 60% van de Nederlandse industrie geëlektrificeerd zijn.
 • De industriële sector zal in 2050 3-4 keer meer elektriciteit nodig hebben dan nu het geval is.
 • Er zal 26-46 Gw extra windenergie op zee nodig zijn om aan de grotere elektriciteitsbehoefte te voldoen.

Tot 2030 moet er intensief worden gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische boilers, elektrische aandrijfsystemen, warmtepompen en innovaties om de gestelde doelen te bereiken.

Welke regels stelt Nederland aan de elektrificatie?

De wet- en regelgeving met betrekking tot elektrificatie in Nederland wordt voornamelijk bepaald door de overheid en verschillende instanties, waaronder de Europese Unie. Enkele belangrijke wettelijke kaders en regelingen die relevant zijn voor elektrificatie in Nederland zijn:

 • Klimaatwet: Deze wet, aangenomen in 2019, heeft als doel de Nederlandse broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.
 • Het Schone Lucht Akkoord: Dit akkoord is een akkoord tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Gezamenlijk streven ze naar een gezondheidswinst van minimaal 50% tegen 2030 ten opzichte van 2016.
 • Klimaatakkoord: Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen de overheid en verschillende organisaties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energietransitie te versnellen.
 • Wet milieubeheer: Deze wet reguleert de milieuaspecten van elektrificatie en stelt eisen aan de energie-efficiëntie van gebouwen.
 • Regeling elektrisch vervoer: Deze regeling voorziet in fiscale voordelen en subsidies voor de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen.
 • Wegenverkeerswet: Deze wet stelt voorschriften vast voor voertuigen op de openbare weg, inclusief de eisen voor elektrische voertuigen.
 • Bouwbesluit: Dit besluit bevat voorschriften met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen, inclusief de eisen voor elektrificatie in gebouwen.
 • Wet op de Omzetbelasting: Deze wet regelt belastingregels met betrekking tot de levering van elektriciteit en de aanschaf van elektrische voertuigen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de wet- en regelgeving die invloed hebben op de verduurzaming en elektrificatie in Nederland. Deze regels hebben aanzienlijke gevolgen voor gebruikers, producenten en leveranciers van mobiele werktuigen die worden gebruikt in de bouwsector, land- en tuinbouw en transportsector.

Eén van de meest belangrijke mogelijkheden voor het verduurzamen van mobiele werktuigen is elektrificatie. Dit betekent dat de machines, afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte groene stroom, vrijwel geen emissies veroorzaken. Verschillende sectoren hebben of ontwikkelen routekaarten die laten zien hoe elektrificatie eruit zal zien, van het heden tot 2030/2050.

Op dit moment is de aanschafprijs van “zero” emissie mobiele werktuigen nog aanzienlijk hoger dan die van machines met fossiele brandstof. Om de overgang naar duurzaamheid te bevorderen en te versnellen, zijn er subsidieregelingen beschikbaar voor de aanschaf of ombouw van mobiele werktuigen. VARIODRIVE werkt nauw met haar klanten samen aan duurzame innovaties en toepassingen die dat gat dichten in theoretische en praktische kennis. Hierdoor wordt elektrificatie steeds aantrekkelijker vanuit economisch perspectief.

Welke rol speelt VARIODRIVE in de elektrificatie?

VARIODRIVE concentreert haar inspanningen op het gebied van e-mobiliteit, waarbij de focus ligt op zowel de elektrificatie van bestaande toepassingen als de ontwikkeling van nieuwe mobiele machines. Dit omvat diverse toepassingen, zoals AGV/AMR-systemen, de elektrificatie van voertuigen zoals graafmachines, laadschoppen, kranen, en bussen, evenals de vervanging van traditionele verbrandingsmotoren door efficiënte en milieuvriendelijke elektrische aandrijflijnen in bestaande toepassingen.

Een voorbeeld is onze samenwerking met Parker. Samen hebben we nieuwe producten ontwikkeld om voorop te lopen in de opkomende markt van mobiele elektrificatie. Een concreet voorbeeld is de gezamenlijke inspanning om voertuigen op bouwplaatsen te elektrificeren door dieselkrachtbronnen te vervangen door elektrische motoren. Deze energiezuinige motoren leiden tot verminderde uitstoot van schadelijke stoffen en beperken geluidsoverlast. De ontwikkelingen op het gebied van e-mobiliteit vinden snel plaats, VARIODRIVE brengt deze dagelijks voor haar klanten in de praktijk.

Bovendien biedt elektrificatie aanzienlijke zakelijke kansen. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar, waarbij de meest bekende wellicht die voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur zijn. Maar ook de groei van elektrisch openbaar vervoer en de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetwerken genieten veel aandacht. We verwachten dat er in de toekomst ook stimuleringsmaatregelen zullen komen voor de industrie. Bedrijven die zich nu al op deze ontwikkelingen voorbereiden, bevinden zich in een positie om hier direct van te profiteren.

Meer te weten komen over onze visie op elektrificatie en e-mobiliteit? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail voor een kennismakingsgesprek. We delen graag inspirerende voorbeelden en case studies om je volledig te informeren over de mogelijkheden.

elektrificatie: wet- en regelgeving

Beleidsdoelen van de industriële elektrificatie

De overgang naar uitsluitend elektrische toepassingen heeft aanzienlijke implicaties voor diverse facetten van de bedrijfsvoering van industriële ondernemingen. Elektrificatie vormt een cruciaal onderdeel van de transitie naar een duurzame en klimaat neutrale samenleving in Nederland. De voornaamste doelstellingen van elektrificatie in Nederland omvatten:

 • Vermindering van Broeikasgasemissies: Elektrificatie speelt een essentiële rol in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Elektrische voertuigen zoals auto’s, bussen, treinen en schepen kunnen fossiele brandstoffen vervangen, wat leidt tot aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot.
 • Vermindering van Luchtvervuiling: Elektrische voertuigen stoten geen uitlaatgassen uit, wat de luchtvervuiling in stedelijke gebieden aanzienlijk kan verminderen.
 • Vermindering van Geluidsoverlast: Elektrische voertuigen zijn aanzienlijk stiller dan voertuigen met verbrandingsmotoren, wat kan bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast in stedelijke gebieden.
 • Energiebesparing: Elektrificatie kan bijdragen aan energiebesparing, vooral met efficiënte elektrische verwarmingssystemen en warmtepompen die aanzienlijk efficiënter zijn dan traditionele gasverwarmingssystemen. Dit kan resulteren in lagere energiekosten en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Verhoging van Energiezekerheid: Elektrificatie kan de energiezekerheid versterken doordat elektriciteit lokaal kan worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie. Dit vermindert de afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen.

Er zijn ook uitdagingen en mogelijke negatieve gevolgen verbonden aan de elektrificatie in Nederland, waaronder:

 • Toename van de Elektriciteitsvraag: Elektrificatie kan leiden tot een stijging in de vraag naar elektriciteit, wat het elektriciteitsnetwerk kan overbelasten en extra capaciteit vereist.
 • Hogere Kosten: Elektrische voertuigen en apparaten hebben doorgaans hogere aanschafkosten in vergelijking met voertuigen die op fossiele brandstoffen draaien, wat kan resulteren in verhoogde kosten voor zowel consumenten als bedrijven.
 • Problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen: De productie van batterijen voor elektrische voertuigen en apparaten vereist grondstoffen zoals lithium en kobalt. Er bestaat een risico op tekorten in de beschikbaarheid van deze grondstoffen.
 • Impact op het Elektriciteitsnetwerk: De toename van elektrisch verbruik kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, wat storingen en verminderde betrouwbaarheid van het netwerk tot gevolg kan hebben.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de gestelde doelen te bereiken, worden verschillende initiatieven ontplooid in Nederland. Hieronder vallen subsidies voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur, de uitbreiding van elektrisch openbaar vervoer en de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetwerken.

Post onderwerpen

Variodrive

Variodrive

A. van Leeuwenhoekstraat 22
3261 LT Oud-Beijerland
Nederland